SZUKAJ PROJEKTU:

Co zawiera projekt

Zamawiając projekt gotowy otrzymują Państwo komplet dokumentów (w czterech egzemplarzach), na podstawie których można zbudować dom. Jednak przed złożeniem projektu do urzędu z wnioskiem o pozwolenie na budowę należy zaopatrzyć się jeszcze w projekt zagospodarowania terenu oraz projekt przyłączy instalacji zewnętrznych (obydwa projekty wykonywane są indywidualnie i dopasowywane do działki, na której stawiany będzie dom).

Dokumentacja budowlana zawiera:

 • Rzut fundamentów - pokazuje dokładne rozmieszczenie fundamentów, wymiary ław fundamentowych, głębokość ich posadowienia oraz materiał, z którego są wykonane.
 • Rzut parteru i pięter - uwzględnia rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń i ich wymiary, powierzchnie, rozmieszczenie ścian (nośnych, działowych, etc.) na każdej kondygnacji domu. Pokazuje również sugerowane przez nas rozmieszczenie otworów drzwiowych, urządzeń kuchennych i sanitarnych, etc.
 • Rzut więźby dachowej - uwzględnia układ elementów konstrukcyjnych dachu i ich przekroje. Wszystkie elementy są ponumerowane zgodnie z oznaczeniami z zestawienia tarcicy dachowej.
 • Rzut stropów i nadproży - to rysunek przedstawiający układ stropów, rozmieszczenie i rozstaw belek stropowych, wymiary nadproży i podciągów.
 • Rzut dachu - pokazuje kształt, wymiary dachu, kąt nachylenia jego wszystkich połaci oraz rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, świetlików i rur spustowych.
 • Przekroje - pokazują wszystkie charakterystyczne elementy konstrukcji budynku, jakie ukazałyby się po jego przecięciu wzdłuż lub w poprzek od dachu do fundamentów, czyli warstwy podłogi, stropów, dachu, sposób rozwiązania niektórych połączeń części budynku (np. ściany ze stropem, ściany z dachem).
 • Elewacje - pokazują dokładny wygląd frontu, tyłu, boków domu oraz opis materiałów wykończeniowych.
 • Zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej - wykaz i wymiary okien i drzwi wykorzystanych w projekcie.
 • Projekty instalacji - pokazują rozmieszczenie wszystkich instalacji wewnątrz domu (wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, c.o., elektrycznej) wraz z opisem.

Dokumentacja zawiera również opis techniczny projektu architektonicznego i konstrukcyjnego:

 • opis techniczny części architektonicznej projektu - to opis rozwiązań funkcjonalnych budynku, zestawienie jego powierzchni (użytkowej, zabudowy i całkowitej) oraz powierzchni poszczególnych pomieszczeń, opis materiałów proponowanych do wykończenia budynku etc.
 • opis techniczny konstrukcji - to opis materiałów, z których wykonane są elementy konstrukcyjne oraz sposób ich wykonania, a także podstawowe dane do obliczeń statycznych.

Charakterystyka energetyczna oraz analiza alternatywnych źródeł ogrzewania - płatne dodatkowo koszt 300 zł

 

Zmiany w projekcie

W każdym projekcie naszej pracowni zawarty jest standardowy zakres zmian, który obejmuje:

 • rodzaj stropów - z zachowaniem układu kondygnacji,
 • warstwy ścian zewnętrznych - przy zachowaniu dopuszczalnego współczynnika przenikalności cieplnej,
 • kąt nachylenia dachu do 5 stopni - należy zwrócić uwagę na nośność elementów więźby dachowej,
 • materiały wykończeniowe - posadzki, tynki, dachówki, izolacje cieplne i przeciwwilgociowe - przy zachowaniu niezbędnych parametrów wytrzymałości (szczególnie dla zmian pokrycia dachowego) oraz parametrów przenikania ciepła,
 • rozwiązania funkcjonalne wewnątrz budynku - przesunięcia lub likwidacji ścian działowych,
 • zmiany lokalizacji, ilości i kształtu okien oraz drzwi,
 • lustrzane odbicie,
 • wprowadzenia częściowego lub całkowitego podpiwniczenia budynku - przy zachowaniu poziomu posadzki parteru na wysokości nieprzekraczającej 50 cm ponad poziom terenu projektowego,
 • kolorystyki elewacji, detali dekoracyjnych, kształtu podjazdów i tarasów,
 • Instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej i centralnego ogrzewania - pod warunkiem zachowania obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego.

Powyższe zmiany powinny zostać naniesione na oryginał projektu trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym i dokonane z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego przez osoby posiadające do tego odpowiednie uprawnienia. W uzasadnionych przypadkach należy sporządzić rysunki zamienne i dołączyć je jako aneks. Jakiekolwiek inne zmiany ponad wyszczególnione wyżej mogą być dokonane wyłącznie za zgodą autora projektu.

Jeśli nie jesteś pewien, czy zmiany, o których myślisz, są możliwe do wprowadzenia, skontaktuj się z nami, a sprawdzimy możliwość ich przeprowadzenia. W przypadku gdy pojawią się korekty wykraczające poza standardowy zakres zmian dosyłamy bezpłatny duplikat uwzględniający nowe modyfikacje.

Adaptacja projektu

Decydując się na projekt gotowy należy pamiętać, że trzeba go adaptować do warunków lokalnych zanim zostanie złożony w urzędzie. Wymaga on również uzupełnienia o projekt zagospodarowania terenu wykonany przez architekta oraz wiele innych dokumentów takich jak warunki techniczne przyłączenia, opinie i uzgodnienia. Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o kupnie projektu uzyskać wypis i wyrys z planu miejscowego lub warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (dla konkretnej działki), w których określone zostaną warunki jakie powinien spełniać budynek. Pozwoli to uniknąć dużych kosztów zmian w projekcie.

Do podstawowych obowiązków projektanta dokonującego adaptacji należy:

 • Opracowanie projektu zgodnie z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.
 • Projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym nanieść trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym na oryginale projektu.
 • Dokonać niezbędnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowych i sposobu ich izolacji.
 • Każdorazowo sprawdzić lub przeliczyć konstrukcję budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków wynikających z innych niż przyjęte w projekcie stref klimatycznych.
 • Dostosowanie instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych na podstawie uzgodnionych z dostarczycielami odpowiednich mediów umów i projektów.
 • Podpisać projekt jako autor adaptacji z podaniem numeru i rodzaju posiadanych, niezbędnych do tego uprawnień.

Za zakres i poprawność adaptacji projektu oraz za jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia odpowiedzialność ponosi projektant adaptujący projekt. Jednocześnie projektant dokonujący adaptacji przejmuje na siebie obowiązki z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego.

 
 
 
Multimedia Studio - projektowanie stron www