SZUKAJ PROJEKTU:

Regulamin pracowni

Regulamin określa warunki i zasady zamawiania gotowych projektów architektonicznych oferowanych przez Pracownię Projektową Koncept.

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
  • Zamówienia można składać: telefonicznie, pocztą, faxem lub w formie elektronicznej, korzystając z formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej lub wysyłając e-mail na adres: zamowienia@koncept.pl
  • Zamówienie może złożyć osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.
  • Do przyjęcia zamówienia, w celu jego realizacji wymagane jest podanie: imienia i nazwiska lub firmy osoby prawnej z podaniem numeru NIP, pełnego adresu na jaki ma zostać dostarczona przesyłka oraz kontaktowego nr telefonu, a w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego - także adresu e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia.
  • Każda sprzedaż zostanie potwierdzona wystawieniem faktury VAT, którą poprzedza przesłana z dokumentacją projektową faktura proforma. Po zaksięgowaniu należności za projekt jest wystawiana właściwa faktura VAT, odsyłana niezwłocznie nabywcy.
  • Zamówienia składane drogą elektroniczną są potwierdzane do 24 godzin w dni robocze, od chwili ich otrzymania, na podany przez zamawiającego adres e-mail lub telefonicznie, a następnie przyjęte do realizacji. Realizowane będą jedynie zamówienia z podanym numerem telefonu kontaktowego, umożliwiającym weryfikację zamówienia.
  • Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz w święta są rozpatrywane pierwszego dnia roboczego po tych dniach.
  • Jeżeli zamówiony projekt jest chwilowo niedostępny lub jest w fazie koncepcyjnej, zamawiający zostanie poinformowany o możliwym terminie dostawy. Jeżeli zamawiający go zaakceptuje, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji.
  • Dostawa i odbiór zamówionego projektu odbywa się w sposób wybrany przez zamawiającego, określony w zamówieniu.
  • Zamówienia są realizowane drogą wysyłkową lub jako sprzedaż bezpośrednia w siedzibie Pracowni Projektowej Koncept we Wrocławiu. W celu osobistego dokonania zakupu projektu, zamówienie należy złożyć co najmniej na 1 dzień przed odbiorem dokumentacji.
  • Zamawiając projekt należy podać dokładną nazwę projektu oraz jego wersję (podstawowa lub odbicie lustrzane). Wszystkie gotowe projekty domów prezentowane na stronach internetowych www.pracowniakoncept.com i są dostępne w wersji lustrzanego odbicia.
  • Należność za zamówiony projekt Zamawiający może uregulować w następujący sposób:
   • przy odbiorze przesyłki (przesyłka za pobraniem),
   • przelewem (przedpłatą na konto bankowe). W przypadku płatności przelewem zamówiony projekt zostanie wysłany do Klienta po wpłynięciu należności na wskazane konto,
   • gotówką w siedzibie Pracowni Projektowej – osobisty odbiór projektu.
  • Przesyłki zawierające projekt dostarczamy za pośrednictwem:
   • Poczty Polskiej – jako przesyłki polecone, priorytetowe, gdzie koszty pocztowe w granicach kraju ponosi Pracownia Projektowa,
   • firmy kurierskiej – na życzenie zamawiającego, który pokrywa koszty przesyłki , w chwili jej odbioru.
  • Zamówione projekty Pracownia Projektowa Koncept wysyła w ciągu od 3 do 5 dni roboczych, licząc:
   • w przypadku przesyłki pobraniowej od momentu złożenia i potwierdzenia zamówienia,
   • w przypadku płatności przelewem – od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Pracowni.
  • Na czas oczekiwania na przesyłkę od momentu złożenia zamówienia składa się m.in. czas realizacji zamówienia przez Pracownię Projektową i czas dostarczenia przesyłki. Po nadaniu przesyłki właściwemu przewoźnikowi, czas dostawy jest uzależniony od trybu pracy przewoźników, czyli Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
  • Pracownia Projektowa. nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubieniem przesyłki przez firmę przewozową.
  • W przypadku zagubienia przesyłki lub innego przypadku losowego prowadzone będzie dochodzenie u firmy przewozowej.
  • Odbierając przesyłkę zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń i czy zawiera komplet zamówionej dokumentacji projektowej. Wszelkie zastrzeżenia co do uszkodzeń lub kompletności zamówionej dokumentacji należy zgłosić w terminie 1 dnia od dnia odebrania przesyłki pod rygorem utraty prawa powoływania się na te zarzuty w późniejszym terminie.
  • Komplet zamówionej dokumentacji projektowej zawsze zawiera cztery egzemplarze projektu architektoniczno – budowlanego.
  • Na życzenie zamawiającego Pracownia Projektowa Koncept wydaje bezpłatną, pisemną zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie z zastrzeżeniem, że musi je wykonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia. Spis planowanych zmian można podać w chwili składania zamówienia lub w dowolnym okresie po otrzymaniu dokumentacji projektowej.
 2. WARUNKI ZWROTU PROJEKTU
  • Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z dnia 31-03-2000r., nr 22, poz.271 ze zm.) zamawiający ma prawo do zwrotu, bez podania przyczyny, zakupionej dokumentacji projektowej w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki.
  • Odsyłany projekt nie może nosić żadnych śladów użytkowania, w tym widocznych zmian adaptacyjnych i innych uszkodzeń. Zwracana przesyłka musi zawierać wszystkie elementy, z którymi była dostarczona. Okoliczności zwrotu należy uzgodnić telefonicznie.
  • Do odsyłanej dokumentacji należy dołączyć kserokopię faktury VAT oraz oświadczenie o odstąpieniu od zakupu opatrzone datą i podpisem osoby, która dokonywała zakupu, a także podanym numerem konta, na które ma być zwrócona kwota za projekt. Odpowiednio zabezpieczoną  paczkę należy odesłać na własny koszt na adres Pracowni Projektowej – przesyłki nadane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i będą zwracane nabywcy.
  • Po otrzymaniu zwrotu projektu Pracownia Projektowa Koncept niezwłocznie prześle nabywcy fakturę korygującą, a ten zobowiązany jest również bez zbędnej zwłoki odesłać na adres Pracowni podpisaną jej kopię, która będzie podstawą do zwrotu należności za projekt.
 3. WARUNKI WYMIANY PROJEKTU
  • Zamawiający ma prawo do jednokrotnej wymiany zakupionej dokumentacji projektowej na inną z oferty Pracowni Projektowej Koncept w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zakupu projektu. Zasady wspomnianej wymiany, wraz z ustaleniem ewentualnych dodatkowych kosztów należy każdorazowo ustalać z Pracownią Projektową Koncept.
  • Wymianie może podlegać dokumentacja kompletna, bez widocznych uszkodzeń, zwrócona w stanie nienaruszonym. Projekt nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do wymiany.
  • Koszty przesyłki towaru wymienianego i tego, na który następuje wymiana ponosi Zamawiający. Przesyłki nadane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i będą zwracane nadawcy.
  • Warunkiem dokonania wymiany dokumentacji projektowej na inną, jest zwrot podpisanej przez Klienta faktury korekty.
  • Pracownia Projektowa Koncept nie odpowiada za niezgodność przedmiotu z umową, gdy Zamawiający o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Pracownia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Zamawiający wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Pracowni Koncept. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Informacje podawane przez Zamawiającego nie są udostępniane innym firmom i osobom trzecim, które nie biorą udziału w procesie sprzedaży i wysyłki. Pracownia ma prawo do udostępnienia danych osobowych Zamawiającego osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  • Pracownia Projektowa Koncept  zastrzega sobie prawo do zmiany cen projektów znajdujących się w ofercie oraz możliwości wycofania w każdym momencie poszczególnych projektów architektonicznych z oferty sprzedaży bez podawania przyczyny. Zmiany cen nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
  • Złożenie zamówienia na projekt, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
  • Pracownia Projektowa Koncept zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
  • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
  • Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z niniejszej umowy lub w związku z jej zawarciem i wykonaniem oraz innych aktów stanowiących integralną część umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Pracowni.

 

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 
 
 
Multimedia Studio - projektowanie stron www